Popis vzdělávacích programů

MODUL 1

Semináře sestávají ze základního bloku vzdělávání zaměřeného na čtyři základní oblasti související se zdravým životním stylem – fyzická kondice, životospráva, psychická rovnováha a mentální kondice.

Teoretická část je průběžně doplňována praktickými cvičeními a v průběhu výuky se účastníci naučí používat základní paměťové techniky. Paměťové techniky jsou využívány ve vazbě na probíranou látku, aby si účastníci zapamatovali všechny důležité informace a myšlenky probírané na seminářích.

Na teoretickou část navazují v každém semináři dvě hodiny praktických cvičení zaměřených na procvičování různých kognitivních funkcí. Cvičení jsou koncipována tak, aby přispěla jednak účastníkům k jejich vlastnímu obohacení, ale aby byla současně použitelná jako metodika pro práci s uživateli sociálních služeb a při sestavování aktivizačních programů hravou a zábavnou formou.
Součástí vzdělávání je i praktický výcvik účastníků s využitím specializovaného počítačového programu na kognitivní trénink.

Modul 1 je zakončen novým akreditovaným vzdělávacím programem: Prevence orálního zdraví jako součást služeb v sociální péči.

Tento vzdělávací program obsahuje základní informace související s orálním zdravím – problémy a jejich příčiny, dostupná pomoc a prevence, souvislosti a důsledky.

Součástí semináře je i praktická instruktáž v péči o ústní dutinu a protetiku zaměřená na účastníky, ale je orientovaná i na pomoc uživatelům sociálních služeb. Instruktáž provádí lékařky z Kliniky zubního lékařství FNOL a LF Univerzity Palackého Olomouc.

Jak souvisí orální zdraví s kognitivní kondicí? Poznatky odborníků ukazují, že špatný zdravotní stav ústní dutiny u starších lidí má v mnoha ohledech, mimo jiné negativní zdravotní důsledky, vliv i na snižování výkonu kognitivních funkcí a může být i příčinou vzniku vážných kognitivních poruch.

V prvním modulu získají účastníci osvědčení o absolvování dvou akreditovaných vzdělávacích programů v rozsahu celkem 26 vzdělávacích hodin. Jedná se o vzdělávací programy:

  • Akademie trénování paměti: Techniky zvyšování kognitivní kondice I./3 v rozsahu 20 hodin; číslo akreditace 2013/0184-bPC/SP/VP/PP;
  • Prevence orálního zdraví jako součást služeb v sociální péči, v rozsahu 6 hodin, číslo akreditace 2013/1243-PC/SP/VP/PP.

Modul1-struktura

MODUL 2

Navazuje nepřímo na modul 1 a je v prvních dvou seminářích obsahově zaměřen na psychohygienu a prevenci syndromu vyhoření, využívání poezie a jiných forem umění jako součást kognitivního tréninku, citový mozek a emoce, sociální mozek a některé aspekty sociálního chování, vazba a vývoj mozku v průběhu ontogeneze, morální chování, „čtení“ tváří a emocí jiných lidí.

V průběhu teoretické části jsou pro snazší zapamatování probírané látky využívány různé paměťové techniky.

Třetí a čtvrtý seminář je orientován více prakticky a využívá některé prvky arteterapie, různé techniky na zdokonalování jemné motoriky a práce rukou, cvičení pozornosti, vyjadřovacích schopností apod.
Samostatné dva bloky jsou věnovány základům tanečně-pohybové terapie, primitivní exprese – pohybové sekvence navázané na emoce, taneční terapie a lidové tance.

Ve druhém modulu získají úspěšní účastníci celkem tři osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu v rozsahu celkem 28 hodin. Jedná se o vzdělávací programy:

  • Akademie trénování paměti: Techniky zvyšování kognitivní kondice II. v rozsahu 12 hodin, číslo akreditace 2011/0167-PC/SP/VP/PP;
  • Akademie trénování paměti: Psychohygiena s uměním a pohybem I., v rozsahu 8 hodin, číslo akreditace 2011/0279-PC/SP/VP/PP;
  • Akademie trénování paměti: Psychohygiena s uměním a pohybem II., v rozsahu 8 hodin, číslo akreditace 2011/0280-PC/SP/VP/PP.

Proč jsou v rámci kognitiviních cvičení zařazeny také taneční aktivity a prvky arteterpie?
Jak souvisí taneční a arte terapie s kognitivní kondicí?  – Kognitivní kondice má přímou souvislost s udržováním fyzické kondice, schopností zvládat stresujíci situace a s udržováním všestranné duševní aktivity.

Slovy odborníků:

  • Elkhonon Goldberg: „Mám zato, že podstata umění nespočívá ani tak v niterných vlastnostech uměleckého objektu, jako v povaze toho, co pro nás takový objekt znamená. Domnívám se, že důvodem a funkce umění jsou blízké původu a funkci sportu. Jestliže je důvodem k existenci sportu tělesná námaha, procvičování srdce, plic, svalů, pak je důvodem existence umění, nebo přinejmenším jeho nejdůležitější stránky, námaha mysli, procvičování početných a rozmanitých oblastí mozku, sloužících početným a rozmanitým percepčním a kognitivním funkcím„.

(Goldberg E. Paradox moudrosti. UK Praha: Karolinum, 2006)

  •  V. S. Ramachandran: „Je možné, že každá z obou hemisfér využívá k reprezentaci vyšších kognitivních funkcí úplně jiné neurální kódování. A umění možná usnadňuje styk těchto dvou režimů myšlení, jež by si jinak zůstávaly navzájem nesrozumitelné a jeden od druhého zcela separované. Snad si emoce potřebují virtuálně nacvičovat rozšiřování svého akčního rádia a tříbení nuancí stejně jako kvůli lepším sportovním výkonům postupujeme fyzický trénink … Z tohoto pohledu je umění vlastně jakýmsi aerobikem pravé hemisféry. Je chyba, že se na něj ve školách neklade větší důraz“.

(Ramachandran V.S. Mozek a jeho tajemství: aneb Pátrání neurologů po tom, co nás činí lidmi. Praha 2013)

Modul2-struktura