Popis projektu

 

„Techniky zvyšování kognitivní kondice pro úspěšné stárnutí“

Projekt je inspirován aktuálními poznatky o lidském mozku, o činnostech, které mu prozpívají – učení a všestranná přiměřená aktivita, ale také těch,  které mu škodí – to je zejména nečinnost a rutiny.

„Chceme-li bránit proti vlivu difuzní degenerativní choroby celý mozek, je nutné vypracovat souhrnný režim kognitivní zdatnosti, v jehož průběhu se budou namáhat různé části mozku rovnoměrně, vědecky podloženým způsobem“.

Goldberg E. Jak nás mozek civilizuje. UK Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0713-1.

Záměrem projektu je postupné „nastartování“ činností a programů motivujících k aktivní péči o vlastní zdraví a k vedení aktivního života populace zejména ve věku 50+. Nositeli a propagátory těchto myšlenek by měli být ve vztahu k uživatelům sociálních služeb kompetentní a vzdělání pracovníci.

Vzdělávání v rámci projektu je zaměřené zejméně na oblast kognitivního zdraví, ale zahrnuje také nově akreditovaný vzdělávací program zabývající se problematikou prevence orálního zdraví a orální hygienou.

„…objevují se nová fakta osvětlující postupně příčiny vzniku kognitivních poruch … K těmto oblastem nově poznávaných souvislostí náleží i vzájemný vztah kongitivních poruch a orálního zdraví.“

Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. Klinika interní geriatrie a praktického lékařství LF Masarykovy univerzity v Brně: Přednáška z Mezinárodní stomatologické konference v Olomouci 2. 11. 2013

Více informací k realizovanému projektu je uvedeno v prospektu, který si můžete zobrazit ZDE.

Odborou garanci na realizaci projektu poskytla Masarykova univerzita Brno  a Palackého univerzita v Olomouci.

 

Další informace k projektu

Společnost DONASY s.r.o.  – Akademie trénování paměti získala dotaci na realizaci projektu vzdělávání: „Techniky zvyšování kognitivní kondice pro úspěšné stárnutí  v rámci výzvy Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Odbor implementace fondů Evropské unie:
Číslo výzvy: A7
Název výzvy:  Výzva pro předkládání GP 3.1 – Vzdělávání v sociálních službách
Číslo globálního grantu: CZ.1.04/3.1.03
Název globálního grantu: Podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách
Název oblastní podpory:  3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb
Název prioritní osy: Sociální integrace a rovné příležitosti
Název programu: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00235

Zaměření projektu

Záměrem projektu je postupné „nastartování“ činností a programů vedoucích k aktivní péči o vlastní zdraví a k vedení aktivního života populace zejména v seniorském věku. Nositeli těchto činností by měli být ve vztahu k uživatelům sociálních služeb kompetentní a vzdělání pracovníci.<br><br>

Projekt je zaměřen na podporu dvou klíčových oblasti lidského zdraví.

První oblastí je kognitivní zdraví, které je ve stárnoucí populaci klíčové pro udržení soběstačnosti a dobré duševní kondice seniorů po celý život.

Druhou oblastí je orální zdraví, které je v přímé vazbě na zdraví celkové a v současné době je z hlediska prevence více než zanedbávané. Nedostatečná prevence orálního zdraví může mít ve vyšším věku a v případě existujících jiných zdravotních komplikací až fatální důsledky, např. odklad nezbytné operace.

Projekt vzdělávání je sestaven ze dvou modulů. Každý modul je realizován v jiném kalendářním roce. Účastníci tak získají ve dvou následujících letech osvědčení o absolvování  akreditovaných vzdělávacích programů v délce 26 a 28 vyučovacích hodin. Každý modul je rozdělen do čtyř seminářů, které na sebe tematicky navazují.

Prohlédněte si prospekt projektu ZDE