SAM_1143

Popis projektu

 “Chráněné bydlení Vincentinum Šternberk: Můj život, moje domácnost“

Projekt je realizován za finanční podpory z Evropského sociálního fondu a z národního rozpočtu ČR.  Je zaměřen na podporu pobytové sociální služby chráněné bydlení, která vnikla jako výsledek procesu transformace pobytových služeb sociální péče poskytovatele Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p.o.

Další informace k projektu

Příjemce podpory: Vincentnum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p.o.,
v rámci výzvy Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Odbor implementace fondů Evropské unie
Číslo výzvy: D2
Název výzvy:  3.1 Podpora sociálních služeb komunitního typu vzniklých po transformaci
Číslo globálního grantu: CZ.1.04/3.1.02
Název globálního grantu: Podpora sociální integrace a sociálních služeb
Název oblastní podpory: Podpora sociální integrace a sociálních služeb
Název prioritní osy: 4.3 Sociální integrace a rovné příležitosti
Název programu: Lidské zdroje a zaměstnanost
Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00235

Aktivizace1

Zaměření projektu

Cílovou skupinu tvoří klienti s mentálním postižením, přičemž hloubka jejich postižení se pohybuje na úrovni středního pásma tohoto postižení. V důsledku to znamená, že nebyli schopni se naučit číst, psát ani počítat. Značné problémy jim činí orientace v čase a prostoru. Nepoznají hodiny a řada z nich má problémy se orientovat v neznámém prostředí.

V tomto směru potřebují tito klienti vedení, pomoc a podporu. Jsou schopni se postupně naučit základní sebeobslužné i pracovní činnosti. Nejsou však již schopni je vykonávat pravidelně a dlouhodobě bez vhodné podpory a dohledu.  Někteří z klientů mají k mentálnímu postižení přidružené ještě postižení tělesné a poruchu chování.

Realizace projektu je přirozeným pokračováním zahájeného procesu transformace pobytových služeb v rámci Vincentina. V návaznosti na investiční část transformačního projektu, kdy došlo k pořízení 2 bytů ve Šternberku a rekonstrukci rodinného domu v Šumperku, je dalším nezbytným krokem přímá práce s cílovou skupinou a jejich podpora po přechodu do nového prostředí.

Přechod z ústavní péče do samostatného bydlení klade na klienty cílové skupiny nové požadavky, zejména ve vztahu k vedení samostatného života. Tyto znalosti a dovednosti, které jsou pro většinu populace samozřejmé, pokud vyrůstali v rodinném prostředí, nejsou zdaleka samozřejmé pro lidi vyrůstající v ústavní péči. K základním dovednostem vedení samostatného života byli tito klienti učeni a trénováni v rámci transformačního projektu.

Tyto nejzákladnější dovednosti však nepostačují k jejich dalšímu společenskému uplatňování, zejména jejich využití na trhu práce. Pokud má sociální služba chráněné bydlení naplňovat svůj primární účel, je nezbytné využít potenciálu nového začátku cílové skupiny v nových domácnostech a podpořit nejen jejich adaptaci na novou životní situaci, ale pomoci jim i v učení nových znalostí a osvojování nových dovedností a návyků nezbytných pro jejich každodenní život v rámci společnosti/komunity.

Pro přístup k trhu práce je proto nezbytné upevňovat a rozvíjet dovednosti a návyky v různých oblastech, zejména:

  1.   vedení domácnosti, vedení správného životního stylu – stravovací návyky, pohybové aktivity, rozvoj kognitivních schopností (podle charakteru znevýhodnění),
  2.   společenský život – např. návštěvy kina, společenských, kulturních a sportovních akcí,
  3.   kulturní návyky – např. cestování, jednání s úřady
    a institucemi (úřad práce, lékař, pošta apd.),
    záchranné systémy (policie, záchranka, hasiči),
  4.   společenské uplatnění -postupy, procesy, návyky,
  5.   vytváření základních pracovních dovedností a návyků – docházka do zaměstnání a adaptace naučených pracovních dovedností v různém prostředí.

Máte-li zájem nám pomoci vytvářet pracovní příležitost pro klienty, kteří se chtějí uplatnit v běžném životě a chtějí svůj život trávit mezi lidmi, stáhněte si informační leták k projektuZDE.