SAM_1141

O projektu

Popis projektu

 "Chráněné bydlení Vincentinum Šternberk: Můj život, moje domácnost"

Projekt je realizován za finanční podpory z Evropského sociálního fondu a z národního rozpočtu ČR.  Je zaměřen na podporu pobytové sociální služby chráněné bydlení, která vnikla jako výsledek procesu transformace pobytových služeb sociální péče poskytovatele Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p.o.

Další informace k projektu

Příjemce podpory: Vincentnum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p.o., v rámci výzvy Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Odbor implementace fondů Evropské unie Číslo výzvy: D2 Název výzvy:  3.1 Podpora sociálních služeb komunitního typu vzniklých po transformaci Číslo globálního grantu: CZ.1.04/3.1.02 Název globálního grantu: Podpora sociální integrace a sociálních služeb Název oblastní podpory: Podpora sociální integrace a sociálních služeb Název prioritní osy: 4.3 Sociální integrace a rovné příležitosti Název programu: Lidské zdroje a zaměstnanost Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00235

Aktivizace1

Zaměření projektu

Cílovou skupinu tvoří klienti s mentálním postižením, přičemž hloubka jejich postižení se pohybuje na úrovni středního pásma tohoto postižení. V důsledku to znamená, že nebyli schopni se naučit číst, psát ani počítat. Značné problémy jim činí orientace v čase a prostoru. Nepoznají hodiny a řada z nich má problémy se orientovat v neznámém prostředí. V tomto směru potřebují tito klienti vedení, pomoc a podporu. Jsou schopni se postupně naučit základní sebeobslužné i pracovní činnosti. Nejsou však již schopni je vykonávat pravidelně a dlouhodobě bez vhodné podpory a dohledu.  Někteří z klientů mají k mentálnímu postižení přidružené ještě postižení tělesné a poruchu chování. Realizace projektu je přirozeným pokračováním zahájeného procesu transformace pobytových služeb v rámci Vincentina. V návaznosti na investiční část transformačního projektu, kdy došlo k pořízení 2 bytů ve Šternberku a rekonstrukci rodinného domu v Šumperku, je dalším nezbytným krokem přímá práce s cílovou skupinou a jejich podpora po přechodu do nového prostředí. Přechod z ústavní péče do samostatného bydlení klade na klienty cílové skupiny nové požadavky, zejména ve vztahu k vedení samostatného života. Tyto znalosti a dovednosti, které jsou pro většinu populace samozřejmé, pokud vyrůstali v rodinném prostředí, nejsou zdaleka samozřejmé pro lidi vyrůstající v ústavní péči. K základním dovednostem vedení samostatného života byli tito klienti učeni a trénováni v rámci transformačního projektu. Tyto nejzákladnější dovednosti však nepostačují k jejich dalšímu společenskému uplatňování, zejména jejich využití na trhu práce. Pokud má sociální služba chráněné bydlení naplňovat svůj primární účel, je nezbytné využít potenciálu nového začátku cílové skupiny v nových domácnostech a podpořit nejen jejich adaptaci na novou životní situaci, ale pomoci jim i v učení nových znalostí a osvojování nových dovedností a návyků nezbytných pro jejich každodenní život v rámci společnosti/komunity. Pro přístup k trhu práce je proto nezbytné upevňovat a rozvíjet dovednosti a návyky v různých oblastech, zejména:
 1.   vedení domácnosti, vedení správného životního stylu - stravovací návyky, pohybové aktivity, rozvoj kognitivních schopností (podle charakteru znevýhodnění),
 2.   společenský život - např. návštěvy kina, společenských, kulturních a sportovních akcí,
 3.   kulturní návyky - např. cestování, jednání s úřady a institucemi (úřad práce, lékař, pošta apd.), záchranné systémy (policie, záchranka, hasiči),
 4.   společenské uplatnění -postupy, procesy, návyky,
 5.   vytváření základních pracovních dovedností a návyků - docházka do zaměstnání a adaptace naučených pracovních dovedností v různém prostředí.
Máte-li zájem nám pomoci vytvářet pracovní příležitost pro klienty, kteří se chtějí uplatnit v běžném životě a chtějí svůj život trávit mezi lidmi, stáhněte si informační leták k projektu - ZDE.

Chráněné bydlení

Chráněné bydlení Vincentinum Šternberk

Předkladatelem projektu je poskytovatel sociálních služeb - sociální zařízení Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p.o. Olomouckého kraje, IČ: 75004429, se sídlem ve Šternberku, Sadová č. 1426/7, PSČ: 785 01 (dále jen také VINCENTINUM). Ve VINCENTINU jsou poskytované sociální služby dětem, mládeži i dospělým lidem obou pohlaví s mentálním a kombinovaným postižením formou celoročního pobytu. Přibližně 70 % uživatelů jsou osoby, jejichž zdravotní stav a mentální handicap vyžaduje vysokou míru podpory a péče. VINCENTINUM se dlouhodobě zaměřuje na pomoc a podporu znevýhodněným lidem se snahou jim co nejvíce přiblížit "normální" život, v závislosti na jejich možnostech s ohledem na zdravotní stav. V místě sídla VINCENTINA ve Šternberku na ulici Sadová 1 (hlavní budova) jsou vybudované "startovací byty", ve kterých probíhá příprava a trénink uživatelů na přechod do sociální služby "chráněné bydlení". Chráněné bydlení v rámci VINCENTINA vzniklo jako výsledek procesu transformace pobytových služeb VINCENTINA v roce 2013. Posláním Chráněného bydlení Vincentinum (dále také CHB) je poskytovat přiměřenou podporu dospělým lidem s mentálním a vícenásobným postižením (tzn. lidem bez výrazných pohybových obtíží, kteří jsou schopni aktivně zvládat běžné úkony péče o vlastní osobu) tak, aby mohli využívat vlastní dovednosti a schopnosti a vedli plnohodnotný život v běžném prostředí jako jejich vrstevníci. Služba není určena imobilním osobám, osobám se sklony k agresivnímu chování související s nekompenzovanou psychickou poruchou a psychózou, osobám s diagnózou sexuální deviace a osobám s patologickou závislostí na alkoholu a omamných látkách. Služba je poskytována celoročně.

 Šternberk – dvě domácnosti

Chráněné bydlení Vincentinum ve Šternberku je realizováno ve dvou samostatných třípokojových bytech vzdálených od sebe asi 10 minut chůze. V jednom bytě žijí čtyři ženy, v druhém bytě dva muži a dvě ženy. Všem obyvatelům je poskytována určitá míra podpory od čtyř pracovníků Chráněného bydlení, kteří se pravidelně střídají. Všichni pracovníci si uvědomují, že přicházejí do služby Chráněné bydlení čili „na návštěvu“ a plně respektují práva obyvatel. Pracovník radí, doporučuje a vysvětluje důsledky, ale nesmí za obyvatele rozhodovat. Podpora uplatňování vlastní vůle obyvatelů je přirozeným prvkem práce každého pracovníka ve snaze o maximální začlenění obyvatel do běžného prostředí. Jeden pracovník má vždy na starosti jednu domácnost (pouze ve výjimečných případech se stará o domácnosti obě). V pracovní dny dopoledne poskytuje pracovník podporu CiSk v rámci chráněného pracovního prostředí ve Vincentinu. Do bytu dochází ve 14 hodin a odchází v 18.30 hodin. Obyvatelům v tu dobu poskytuje podporu při zajištění běžného chodu domácnosti. Pomáhá při sestavování stravy na další den (jen snídaní, večeři a obědy poskytuje obyvatelům zaměstnavatel) a s tím spojenými nákupy. Pracovník samozřejmě respektuje aktuální chutě klientů a vždy zohledňuje finanční náročnost stravy. Dále pomáhá s běžným denním úklidem, vařením, doprovází obyvatele k lékařům, na úřady, ke kadeřníkovi nebo pedikérce a nabízí možnosti při volbě trávení volného času. V každé domácnosti je přístup k využívání volného času individuální a je odvozen od míry potřebné podpory obyvatel, což může mít dopad i na harmonogram celého dne. Ve dnech pracovního klidu pracovník přichází do domácnosti v 10 hodin a opouští ji stejně jako v pracovní dny v 18.30 hodin. V tu dobu radí obyvatelům jak uvařit oběd (složitá je pro ně hlavně obsluha indukční plotýnky), upéct moučník a poskytuje podporu při praní, žehlení i úklidu společných prostor. Ve dnech volna je také dost možností trávení volného času. Mohou jezdit na výlety, chodit na procházky, do kina, na výstavu, koncert, koupaliště. Obyvatelé hlavně mužského pohlaví velmi rádi hrají stolní tenis a bocciu. Obyvatelé také mohou zůstat doma a věnovat se svým zálibám – sledování televize, četbě, ručním pracím všeho druhu apod.

Šumperk – jedna domácnost

Od 1. 7. 2014 bude služba CHB rozšířena o další domácnost v Šumperku. V domácnosti bude bydlet celkem 6 uživatelů. Na rozdíl od dvou bytů CHB ve Šternberku, kde jsou jejich uživatelé do jité míry „domestikovaní“, dokáží již zvládat základní úkony ve vedení domácnosti a mají výhodu určitého zázemí ve Vincentinu, bude pro uživatele přechod do CHB v Šumperku zásadní změnou a bude vyžadovat zaměření aktivizačních činností zejména na vytváření nových návyků a činností k vedení samostatného života. S ohledem na charakteristiku stupně postižení uživatelů CHB je nezbytná soustavná podpora ze strany pracovníků v sociálních službách. Přičemž každý z uživatelů vyžaduje individuální přístup. V praxi to znamená, že při tréninku a nácviku zdánlivé jednoduchých úkonů a činností většinou není možné pracovat najednou s více uživateli, ale je důležité se věnovat po určitou dobu jen jednomu uživateli a tuto podporu průběžně střídat v tréninku ostatních uživatelů. Příprava uživatelů k vedení samostatného života a jejich podpora na návrat na trh práce vyžaduje v prvním roce až dvou letech (podle charakteru postižení osob) soustavnou práci v celodenním rozsahu. Z těchto důvodů je nezbytné pro skupinu klientů v Šumperku, která je i větší než skupiny ve Šternberku a nemá možnost dalšího zázemí jako ve Vincentinu, zaměstnat minimálně dva pracovníky v sociálních službách, jejichž činnost se bude v průběhu dne překrývat. Jeden z pracovníků bude přítomen od rána, kdy bude asistovat již při vykonávání každodenních ranních činností včetně přípravy snídaně. Druhý pracovník bude přítomen od pozdního dopoledne do večera. Tímto způsobem bude pro skupinu v Šumperku zajištěno pokrytí celého denního spektra činností a také vzájemná krátkodobá zastupitelnost pracovníků v případě dovolených a nemoci. Aktivizace a podpora klientů v rámci klíčových aktivit projektu bude prováděna nad rámec běžných denních i víkendových činností, které jsou zajišťovány pracovníky žadatele. Pro tyto fakultativní činnosti budou pro roli trenérů přijati noví pracovníci v sociálních službách. Vzhledem k tomu, že profese pracovníků v sociálních službách mohou vykonávat lidé se základním nebo středoškolským vzděláním, nejedná se o pracovníky s kompetencí pro vytváření metodik a postupů práce s klienty z hlediska jejich podpory k návratu na trh práce a k vedení samostatného života. Z těchto důvodů je nezbytné, aby vhodné metodiky a postupy byly vypracovávány týmem odborníků s dostatečnými zkušenostmi a kompetencemi a aby tyto metodiky a doporučené postupy byly v rámci metodických dnů dále předávány pracovníkům v sociálních službách.

Zásady poskytování služby:
 1. zásada individuálního přístupu: respektování individuálních potřeb, přání, dovedností, schopností a  zdravotního stavu;
 2. zásada začleňování do společnosti: podpoření přirozených mezilidských vazeb, a využívání návazných služeb;
 3. zásada respektování lidských práv: podpoření uplatnění vlastní vůle a dodržování práv (např. právo na vzdělání, práci, samostatný pohyb);
 4. zásada aktivního přístupu k vlastním životu: zapojení do procesu plánování a hodnocení služby, snaha o zodpovědnost za své rozhodnutí, respektování práva na přiměřené riziko.
 Základní cíle služby:
 • vytvářet podmínky pro optimální rozvoj schopností obyvatel tak, aby se stal na službě co nejméně závislý, postupně snižovat míru poskytované podpory;
 • s ohledem na zdravotní stav rozvíjet dovednosti při zvládání péče o domácnost, využívat běžné zdroje a přirozené vazby;
 • dosáhnout co nejvyšší soběstačnosti při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.

Působnost projektu

Působnost projektu